En

 

 

 

 

 

 

 

 

A K.K.BELTR Stúdió

 

 

 

adatkezelsi tjkoztatója

 

hatlyos: 2018.05.25-től

 

 

 

 


 

Bevezets

A K.K.BELTR Stúdió (a tovbbiakban: Szolgltató, adatkezelő) alveti magt a következő szablyzatnak:

A termszetes szemlyeknek a szemlyes adatok kezelse tekintetben törtnő vdelmről s az ilyen adatok szabad ramlsról, valamint a 95/46/EK rendelet hatlyon kvl helyezsről (ltalnos adatvdelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT S A TANCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. prilis 27.) szerint az albbi tjkoztatst adjuk.

Jelen adatvdelmi szablyzat az albbi oldalak adatkezelst szablyozza: www.kkbelter.hu

Az adatvdelmi szablyzat elrhető az albbi oldalról: www.kkbelter.hu

A szablyzat módostsai a fenti cmen törtnő közzttellel lpnek hatlyba.

 

 

 

Az adatkezelő s elrhetősgei:

 

Nv: K.K.BELTR Stúdió Kft.

Szkhely: 6000 Kecskemt, Kadarka u. 5     

E-mail: info@kkbelter.hu      

Telefon: + 36 30 2399427

 

Az adatvdelmi tisztviselő elrhetősgei:

 

Nv: Kisgyörgy Melinda Adl

Szkhely: 6000 Kecskemt, Kadarka u. 5

E-mail: info@kkbelter.hu

Telefon: +36 30 3086389

 

 

Fogalom meghatrozsok

 

 1. szemlyes adat”: azonostott vagy azonostható termszetes szemlyre („rintett”) vonatkozó brmely informció; azonostható az a termszetes szemly, aki közvetlen vagy közvetett módon, klönösen valamely azonostó, pldul nv, szm, helymeghatrozó adat, online azonostó vagy a termszetes szemly testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasgi, kulturlis vagy szocilis azonossgra vonatkozó egy vagy több tnyező alapjn azonostható;

 

 1. adatkezels”: a szemlyes adatokon vagy adatllomnyokon automatizlt vagy nem automatizlt módon vgzett brmely művelet vagy műveletek összessge, gy a gyűjts, rögzts, rendszerezs, tagols, trols, talakts vagy megvltoztats, lekrdezs, betekints, felhasznls, közls tovbbts, terjeszts vagy egyb módon törtnő hozzfrhetőv ttel útjn, összehangols vagy összekapcsols, korltozs, törls, illetve megsemmists;

 

 1. adatkezelő”: az a termszetes vagy jogi szemly, közhatalmi szerv, gynöksg vagy brmely egyb szerv, amely a szemlyes adatok kezelsnek cljait s eszközeit önllóan vagy msokkal egytt meghatrozza; ha az adatkezels cljait s eszközeit az uniós vagy a tagllami jog hatrozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölsre vonatkozó klönös szempontokat az uniós vagy a tagllami jog is meghatrozhatja;

 

 1. adatfeldolgozó”: az a termszetes vagy jogi szemly, közhatalmi szerv, gynöksg vagy brmely egyb szerv, amely az adatkezelő nevben szemlyes adatokat kezel;

 

 1. cmzett”: az a termszetes vagy jogi szemly, közhatalmi szerv, gynöksg vagy brmely egyb szerv, akivel vagy amellyel a szemlyes adatot közlik, fggetlenl attól, hogy harmadik fl-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsglat keretben az uniós vagy a tagllami joggal összhangban frhetnek hozz szemlyes adatokhoz, nem minőslnek cmzettnek; az emltett adatok e közhatalmi szervek ltali kezelse meg kell, hogy feleljen az adatkezels cljainak megfelelően az alkalmazandó adatvdelmi szablyoknak;

 

 1. az rintett hozzjrulsa”: az rintett akaratnak önkntes, konkrt s megfelelő tjkoztatson alapuló s egyrtelmű kinyilvntsa, amellyel az rintett nyilatkozat vagy a megerőstst flrerthetetlenl kifejező cselekedet útjn jelzi, hogy beleegyezst adja az őt rintő szemlyes adatok kezelshez;

 

 1. adatvdelmi incidens”: a biztonsg olyan srlse, amely a tovbbtott, trolt vagy ms módon kezelt szemlyes adatok vletlen vagy jogellenes megsemmistst, elvesztst, megvltoztatst, jogosulatlan közlst vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzfrst eredmnyezi.

 

 

A szemlyes adatok kezelsre vonatkozó elvek

 

A szemlyes adatok:

 

 1. kezelst jogszerűen s tisztessgesen, valamint az rintett szmra tltható módon kell vgezni („jogszerűsg, tisztessges eljrs s tlthatósg”);

 

 1. gyűjtse csak meghatrozott, egyrtelmű s jogszerű clból törtnjen, s azokat ne kezeljk ezekkel a clokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdsnek megfelelően nem minősl az eredeti cllal össze nem egyeztethetőnek a közrdekű archivls cljból, tudomnyos s törtnelmi kutatsi clból vagy statisztikai clból törtnő tovbbi adatkezels („clhoz kötöttsg”);

 

 1. az adatkezels cljai szempontjból megfelelőek s relevnsak kell, hogy legyenek, s a szksgesre kell korltozódniuk („adattakarkossg”);

 

 1. pontosnak s szksg esetn napraksznek kell lennik; minden szszerű intzkedst meg kell tenni annak rdekben, hogy az adatkezels cljai szempontjból pontatlan szemlyes adatokat haladktalanul töröljk vagy helyesbtsk („pontossg”);

 

 1. trolsnak olyan formban kell törtnnie, amely az rintettek azonostst csak a szemlyes adatok kezelse cljainak elrshez szksges ideig teszi lehetőv; a szemlyes adatok ennl hosszabb ideig törtnő trolsra csak akkor kerlhet sor, amennyiben a szemlyes adatok kezelsre a 89. cikk (1) bekezdsnek megfelelően közrdekű archivls cljból, tudomnyos s törtnelmi kutatsi clból vagy statisztikai clból kerl majd sor, az e rendeletben az rintettek jogainak s szabadsgainak vdelme rdekben előrt megfelelő technikai s szervezsi intzkedsek vgrehajtsra is figyelemmel („korltozott trolhatósg”);

 

 1. kezelst oly módon kell vgezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezsi intzkedsek alkalmazsval biztostva legyen a szemlyes adatok megfelelő biztonsga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelsvel, vletlen elvesztsvel, megsemmistsvel vagy krosodsval szembeni vdelmet is idertve („integrits s bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelsrt, tovbb kpesnek kell lennie e megfelels igazolsra („elszmoltathatósg”).

 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelse a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően törtnik.

 

 

 

Adatkezelsek

 

Regisztrció

 

 1. Az adatgyűjts tnye, a kezelt adatok köre s az adatkezels cljai:

 

Szemlyes adat

Az adatkezels clja

Vezetknv, keresztnv

Azonosts, a felhasznlói fiókba törtnő biztonsgos belpst szolglja.

E-mail cm

Kapcsolattarts, rendszerzenetek kldse, felhasznlói fiókba törtnő belps

rtestsi telefonszm

Azonosts, kapcsolattarts

Jelszó

A felhasznlói fiókba törtnő biztonsgos belpst szolglja.

Szmlzsi nv s cm

A szablyszerű szmla killtsa, tovbb a szerződs ltrehozsa, tartalmnak meghatrozsa, módostsa, teljestsnek figyelemmel ksrse, az abból szrmazó djak szmlzsa, valamint az azzal kapcsolatos követelsek rvnyestse.

Szlltsi nv s cm

A hzhoz szllts lehetőv ttele.

Kiegsztő adatok

A szolgltats teljestsnek hatkonyabb ttele

 

 

A regisztrció időpontja

Technikai művelet vgrehajtsa.

A regisztrció kori IP cm

Technikai művelet vgrehajtsa.

 

Az e-mail cm esetben nem szksges, hogy szemlyes adatot tartalmazzon.

 

 1. Az rintettek köre: a weboldalon regisztrlt valamennyi rintett.

 

 1. Az adatkezels időtartama, az adatok törlsnek hatrideje: Az rintett törlsi krelmig tart. A regisztrció törlsvel azonnal törlődnek a szemlyes adatok. Az rintett ltal megadott brmely szemlyes adat törlsről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapjn, elektronikus úton tjkoztatja az rintettet. Ha az rintett törlsi krelme kiterjed az ltala megadott e-mail cmre is, akkor az adatkezelő a tjkoztatst követően az e-mail cmet is törli.

 

 1. Az adatok megismersre jogosult lehetsges adatkezelők szemlye, a szemlyes adatok cmzettjei: A szemlyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatrsai kezelhetik a jelen tjkoztatóban foglaltak alapjn.

 

 1. Az rintettek adatkezelssel kapcsolatos jogainak ismertetse:

 

 • Az rintett krelmezheti az adatkezelőtől a r vonatkozó szemlyes adatokhoz való hozzfrst, azok helyesbtst, törlst vagy kezelsnek korltozst, s
 • az rintettnek joga van az adathordozhatósghoz, tovbb a hozzjruls brmely időpontban törtnő visszavonshoz.

 

 1. A szemlyes adatokhoz való hozzfrst, azok törlst, módostst, vagy kezelsnek korltozst, az adatok hordozhatósgt az albbi módokon tudja rintett kezdemnyezni:

 

 • postai úton a 6000 Kecskemt, Kadarka u. 5 sz. alatti cmen,
 • e-mail útjn az info@kkbelter.hu       e-mail cmen,
 • telefonon a +36 30 3086389             szmon.

 

 1. Az adatkezels jogalapja: az rintett hozzjrulsa, 6. cikk (1) bekezds b) pont.

 

 1. Tjkoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezels a szerződs megkötst megelőzően az Ön krsre törtnő lpsek megttelhez szksges.
 • köteles a szemlyes adatokat megadni, hogy regisztrlni tudjuk.
 • az adatszolgltats elmaradsa azzal a következmnnyel jr, hogy a felhasznlói fiókot nem tudjuk ltre hozni.

 

 

Ajnlatkrs

 

 1. Az adatgyűjts tnye, a kezelt adatok köre s az adatkezels cljai:

 

Szemlyes adat

Az adatkezels clja

Nv

Azonosts

Telefonszm

Kapcsolattarts, egyeztets

E-mail cm

Kapcsolattarts, az ajnlat (vlasz) megkldshez szksges.

Üzenet

Az ajnlat kidolgozshoz s testre szabshoz szksges.

 

 

 

 

Az ajnlatkrs időpontja

Technikai művelet vgrehajtsa.

Az ajnlatkrs kori IP cm

Technikai művelet vgrehajtsa.

 

Az e-mail cm esetben nem szksges, hogy szemlyes adatot tartalmazzon.

 

 1. Az rintettek köre: a weboldalon ajnlatot krő valamennyi rintett.

 

 1. Az adatkezels időtartama, az adatok törlsnek hatrideje: Az rintett törlsi krelmig tart. Az rintett ltal megadott brmely szemlyes adat törlsről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapjn, elektronikus úton tjkoztatja az rintettet. Ha az rintett törlsi krelme kiterjed az ltala megadott e-mail cmre is, akkor az adatkezelő a tjkoztatst követően az e-mail cmet is törli.

 

 1. Az adatok megismersre jogosult lehetsges adatkezelők szemlye, a szemlyes adatok cmzettjei: A szemlyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatrsai kezelhetik a jelen tjkoztatóban foglaltak alapjn.

 

 1. Az rintettek adatkezelssel kapcsolatos jogainak ismertetse:
 • Az rintett krelmezheti az adatkezelőtől a r vonatkozó szemlyes adatokhoz való hozzfrst, azok helyesbtst, törlst vagy kezelsnek korltozst, s
 • az rintettnek joga van az adathordozhatósghoz, tovbb a hozzjruls brmely időpontban törtnő visszavonshoz.
 1. A szemlyes adatokhoz való hozzfrst, azok törlst, módostst, vagy kezelsnek korltozst, az adatok hordozhatósgt az albbi módokon tudja rintett kezdemnyezni:
 • postai úton a 6000 Kecskemt, Kadarka u. 5 sz. alatti cmen,
 • e-mail útjn az info@kkbelter.hu       e-mail cmen,
 • telefonon a +36 30 3086389 szmon.
 1. Az adatkezels jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezds b) pont.

 

 1. Tjkoztatjuk, hogy
 • az adatkezels ajnlat adshoz szksges.
 • köteles a szemlyes adatokat megadni, hogy ajnlatot tudjunk kldeni.
 • az adatszolgltats elmaradsa azzal a következmnnyel jr, hogy nem tudunk Önnek testre szabott ajnlatot adni.

 

 

Kapcsolatfelvtel

 1. Az adatgyűjts tnye, a kezelt adatok köre s az adatkezels clja:

 

Szemlyes adat

Az adatkezels clja

Nv

Azonosts

E-mail cm

Kapcsolattarts, vlaszzenetek kldse

Telefonszm

Kapcsolattarts

Üzenet tartalma

A vlaszadshoz szksges

A kapcsolatfelvtel időpontja

Technikai művelet vgrehajtsa.

A kapcsolatfelvtel-kori IP cm

Technikai művelet vgrehajtsa.

 

Az e-mail cm esetben nem szksges, hogy szemlyes adatot tartalmazzon.

 

 1. Az rintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztl zenetet kldő valamennyi rintett.

 

 1. Az adatkezels időtartama, az adatok törlsnek hatrideje: Az rintett törlsi krelmig tart.

 

 1. Az adatok megismersre jogosult lehetsges adatkezelők szemlye, a szemlyes adatok cmzettjei: A szemlyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatrsai kezelhetik.

 

 1. Az rintettek adatkezelssel kapcsolatos jogainak ismertetse:

 

 • Az rintett krelmezheti az adatkezelőtől a r vonatkozó szemlyes adatokhoz való hozzfrst, azok helyesbtst, törlst vagy kezelsnek korltozst, s
 • az rintettnek joga van az adathordozhatósghoz, tovbb a hozzjruls brmely időpontban törtnő visszavonshoz.

 

 1. A szemlyes adatokhoz való hozzfrst, azok törlst, módostst, vagy kezelsnek korltozst, az adatok hordozhatósgt az albbi módokon tudja rintett kezdemnyezni:

 

 • postai úton a 6000 Kecskemt, Kadarka u. 5 sz. alatti cmen,
 • e-mail útjn az info@kkbelter.hu       e-mail cmen,
 • telefonon a +36 30 3086389 szmon.

 

 1. Az adatkezels jogalapja: az rintett hozzjrulsa, 6. cikk (1) bekezds a) s b) pont.

 

 1. Tjkoztatjuk, hogy

 

 • a jelen adatkezels az Ön hozzjrulsn alapul s ajnlat adshoz szksges.
 • köteles a szemlyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lpni velnk.
 • az adatszolgltats elmaradsa azzal a következmnnyel jr, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgltatóval.

 

 

 

 

Ügyflkapcsolat

 

 1. Az adatgyűjts tnye, a kezelt adatok köre s az adatkezels clja:

 

Szemlyes adat

Az adatkezels clja

Nv, e-mail cm, telefonszm.

Kapcsolattarts, azonosts, szerződsek teljestse, zleti cl.

 

 1. Az rintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/szemlyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződses jogviszonyban lló valamennyi rintett.
 2. Az adatkezels időtartama, az adatok törlsnek hatrideje: Az adatkezels az adatkezelő s az rintett közötti jogviszony megszűnsig, illetve követelsek esetn a szerződst követő 5 vig tart.
 3. Az adatok megismersre jogosult lehetsges adatkezelők szemlye, a szemlyes adatok cmzettjei: A szemlyes adatokat az adatkezelő erre feljogostott munkatrsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartsval.
 4. Az rintettek adatkezelssel kapcsolatos jogainak ismertetse:
 • Az rintett krelmezheti az adatkezelőtől a r vonatkozó szemlyes adatokhoz való hozzfrst, azok helyesbtst, törlst vagy kezelsnek korltozst, s
 • az rintettnek joga van az adathordozhatósghoz, tovbb a hozzjruls brmely időpontban törtnő visszavonshoz.
 1. A szemlyes adatokhoz való hozzfrst, azok törlst, módostst, vagy kezelsnek korltozst, az adatok hordozhatósgt az albbi módokon tudja rintett kezdemnyezni:

 

 • postai úton a 6000 Kecskemt, Kadarka u. 5 sz. alatti cmen,
 • e-mail útjn az info@kkbelter.hu       e-mail cmen,
 • telefonon a +36 30 3086389 szmon.

 

 1. Az adatkezels jogalapja:

 

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezds b) s c) pontja.

 

 • A szerződsből eredő követelsek rvnyestse esetn a Polgri Törvnykönyvről szóló 2013. vi V. törvny 6:21. §-a szerint 5 v.

 

6:22. § [Elvls]

(1) Ha e törvny eltrően nem rendelkezik, a követelsek öt v alatt vlnek el.

(2) Az elvls akkor kezdődik, amikor a követels esedkess vlik.

(3) Az elvlsi idő megvltoztatsra irnyuló megllapodst rsba kell foglalni.

(4) Az elvlst kizró megllapods semmis.

 

 1. Tjkoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezels szerződs teljestshez s ajnlat adshoz szksges.
 • köteles a szemlyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelst/egyb krst teljesteni.
 • az adatszolgltats elmaradsa azzal a következmnyekkel jr, hogy nem tudjuk a rendelst/krst feldolgozni.

Az ignybe vett adatfeldolgozók

 

Szllts

 

 1. Adatfeldolgozó ltal elltott tevkenysg: Termkek kiszlltsa, fuvarozs

 

 

 1. Az adatkezels tnye, a kezelt szemlyes adatok köre: Szlltsi nv, szlltsi cm, telefonszm, e-mail cm.

 

 1. Az rintettek köre: A hzhozszlltst krő valamennyi rintett.

 

 1. Az adatkezels clja: A megrendelt termk hzhoz szlltsa.

 

 1. Az adatkezels időtartama, az adatok törlsnek hatrideje: A hzhozszllts lebonyoltsig tart.

 

 1. Az adatfeldolgozs jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezds b) pontja. A jogalap az rintett krsre törtnő kiszllts teljestshez szksges.

 

 1. Az rintett jogai:

 

 1. Ön tjkozódhat az adatkezels körlmnyeiről,
 2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzst kapjon, hogy a szemlyes adatainak kezelse folyamatban van-e, illetve hozzfrhet az adatkezelssel kapcsolatos valamennyi informcióhoz.
 3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó szemlyes adatait tagolt, szles körben hasznlt, gppel olvasható formtumban megkapja.
 4. Ön jogosult arra, hogy krsre az adatkezelő indokolatlan ksedelem nlkl helyesbtse a pontatlan szemlyes adatait.

 

 

 

Trhely-szolgltató

 

 1. Adatfeldolgozó ltal elltott tevkenysg: Trhely-szolgltats

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezse s elrhetősge:

 

Nv:                Abonyi Pter EV

Cm:                6000 Kecskemt, Csongrdi út 55.

Elrhetősg:   peter.abonyi@hirosnet.hu

 

 1. Az adatkezels tnye, a kezelt adatok köre: Az rintett ltal megadott valamennyi szemlyes adat.

 

 1. Az rintettek köre: A weboldalt hasznló valamennyi rintett.

 

 1. Az adatkezels clja: A weboldal elrhetőv ttele, megfelelő működtetse.

 

 1. Az adatkezels időtartama, az adatok törlsnek hatrideje: Az adatkezelő s a trhely-szolgltató közötti megllapods megszűnsig, vagy az rintettnek a trhely-szolgltató fel intzett törlsi krelmig tart az adatkezels.

 

 1. Az adatfeldolgozs jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezds f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgltatsok, valamint az informciós trsadalommal összefggő szolgltatsok egyes krdseiről szóló 2001. vi CVIII. törvny 13/A. § (3) bekezdse.

 

 1. Az rintett jogai:

 

 1. Ön tjkozódhat az adatkezels körlmnyeiről,
 2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzst kapjon, hogy a szemlyes adatainak kezelse folyamatban van-e, illetve hozzfrhet az adatkezelssel kapcsolatos valamennyi informcióhoz.
 3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó szemlyes adatait tagolt, szles körben hasznlt, gppel olvasható formtumban megkapja.
 4. Ön jogosult arra, hogy krsre az adatkezelő indokolatlan ksedelem nlkl helyesbtse a pontatlan szemlyes adatait.
 5. Ön tiltakozhat a szemlyes adatainak kezelse ellen.

 

 

 

 

 

Weboldal zemeltets

 

 1. Adatfeldolgozó ltal elltott tevkenysg: weboldal zemeltets (ellenőrzs, technikai frissts, biztonsgi rendszerfejleszts, egyb fejlesztsek, javtsi feladatok)

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezse s elrhetősge:

 

Nv:     Hódi Dvid EV           

Cm:    6000 Kecskemt, Nyl utca 21.                                 

E-mail:            dongodesignstudio@gmail.com       

Telefon: +36 30 3209163                  

 

 1. Az adatkezels tnye, a kezelt adatok köre: Az rintett ltal megadott valamennyi szemlyes adat.

 

 1. Az rintettek köre: A weboldal szolgltatsait ignybevevő-, illetve a weboldalon regisztrlt/megrendelst leadott valamennyi rintett.

 

 1. Az adatkezels clja: A weboldal zemeltetse (fejlesztse, ellenőrzse, hibajavtsok)

 

 1. Az adatkezels időtartama, az adatok törlsnek hatrideje: A Szolgltató s a weboldal-zemeltető közötti megllapods megszűnsig, vagy az rintettnek a weboldal-zemeltető fel intzett törlsi krelmig tart.

 

 1. Az adatfeldolgozs jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezds f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgltatsok, valamint az informciós trsadalommal összefggő szolgltatsok egyes krdseiről szóló 2001. vi CVIII. törvny 13/A. § (3) bekezdse.

 

 1. Az rintett jogai:

 

 1. Ön tjkozódhat az adatkezels körlmnyeiről,
 2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzst kapjon, hogy a szemlyes adatainak kezelse folyamatban van-e, illetve hozzfrhet az adatkezelssel kapcsolatos valamennyi informcióhoz.
 3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó szemlyes adatait tagolt, szles körben hasznlt, gppel olvasható formtumban megkapja.
 4. Ön jogosult arra, hogy krsre az adatkezelő indokolatlan ksedelem nlkl helyesbtse a pontatlan szemlyes adatait.
 5. Ön tiltakozhat a szemlyes adatainak kezelse ellen.

 


 

Könyvelsi feladatok, szmlzs

 

 1. Adatfeldolgozó ltal elltott tevkenysg: Könyvelsi feladatok s szmlzs

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezse s elrhetősge:

 

Nv:                Vroshz Audit Zrt.               

Cm:                1137 Budapest, Pozsonyi út 33/A, I/1                      

Adószm:        11374428-2-41                      

E-mail:                        borbely.andrea@bacs-holding.hu

Kapcsolattartó: Borbly Andrea, 30/9120758         

 

 1. Az adatkezels tnye, a kezelt adatok köre: Nv, szmlzsi nv, szmlzsi cm.

 

 1. Az rintettek köre: A weboldalon megrendelst leadó valamennyi rintett.

 

 1. Az adatkezels clja: Az elektronikus szmla killtsa/könyvelsi feladatok

 

 1. Az adatkezels időtartama, az adatok törlsnek hatrideje: A szmvitelről szóló 2000. vi C. törvny 169. § (2) bekezdse alapjn 8 v.

 

 1. Az adatfeldolgozs jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezds c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgltatsok, valamint az informciós trsadalommal összefggő szolgltatsok egyes krdseiről szóló 2001. vi CVIII. törvny 13/A. § (3) bekezdse.

 

 1. Az rintett jogai:

 

 1. Ön tjkozódhat az adatkezels körlmnyeiről,
 2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzst kapjon, hogy a szemlyes adatainak kezelse folyamatban van-e, illetve hozzfrhet az adatkezelssel kapcsolatos valamennyi informcióhoz.
 3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó szemlyes adatait tagolt, szles körben hasznlt, gppel olvasható formtumban megkapja.
 4. Ön jogosult arra, hogy krsre az adatkezelő indokolatlan ksedelem nlkl helyesbtse a pontatlan szemlyes adatait.

 

 

 

Adóssgkezels

 

 1. A Cmzett ltal elltott tevkenysg: Adóssgkezels.

 

 1. Cmzett megnevezse s elrhetősge: Az adatkezelő ltal ignybe vett adóssgkezelő cg.

 

 1. Az adatkezels tnye, a kezelt adatok köre: Csaldi nv, utónv, lakcm, telefonszm, e-mail cm.

 

 1. Az rintettek köre: Az adatkezelőnek tartozó valamennyi rintett.

 

 1. Az adatkezels clja: Követelsek rvnyestse.

 

 1. Az adatkezels időtartama, az adatok törlsnek hatrideje: Az adatkezels a követels behajtsig, a tartozs rendezsig tart.

 

 1. Az adatfeldolgozs jogalapja: GDPR cikk (1) bekezds c) s f) pontja.

 

 1. Az rintett jogai:

 

 1. Ön tjkozódhat az adatkezels körlmnyeiről,
 2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzst kapjon, hogy a szemlyes adatainak kezelse folyamatban van-e, illetve hozzfrhet az adatkezelssel kapcsolatos valamennyi informcióhoz.
 3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó szemlyes adatait tagolt, szles körben hasznlt, gppel olvasható formtumban megkapja.
 4. Ön jogosult arra, hogy krsre az adatkezelő indokolatlan ksedelem nlkl helyesbtse a pontatlan szemlyes adatait.
 5. Ön tiltakozhat a szemlyes adatainak kezelse ellen.

 

 

 

Cookie-k (stik) kezelse

 1. Webruhzakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval vdett munkamenethez hasznlt cookie”, „bevsrlókosrhoz szksges cookie-k”, „biztonsgi cookie-k”, „Szksgszerű cookie-k”, ”Funkcionlis cookie-k”, s a „weboldal statisztikjnak kezelsrt felelős cookie-k” melyek hasznlathoz nem szksges előzetes hozzjrulst krni az rintettektől.
 2. Az adatkezels tnye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonostószm, dtumok, időpontok
 3. Az rintettek köre: A weboldalt ltogató valamennyi rintett.
 4. Az adatkezels clja: A felhasznlók azonostsa, a „bevsrlókosr” nyilvntartsra s a ltogatók nyomon követse.
 5. Az adatkezels időtartama, az adatok törlsnek hatrideje:

 

Sti tpusa

Adatkezels jogalapja

Adatkezels

időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet stik (session)

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgltatsok, valamint az informciós trsadalmi szolgltatsok egyes krdseiről szóló 2001. CVIII. törvny (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdse

A vonatkozó

ltogatói munkamenet lezrsig tartó időszak

 

connect.sid

 

llandó vagy mentett stik

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgltatsok, valamint az informciós trsadalmi szolgltatsok egyes krdseiről szóló 2001. CVIII. törvny (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdse

az rintett törlsig

 

 

 1. Az adatok megismersre jogosult lehetsges adatkezelők szemlye: A cookie-k hasznlatval nem kezel szemlyes adatokat az adatkezelő.
 2. Az rintettek adatkezelssel kapcsolatos jogainak ismertetse: Az rintettnek lehetősgk van a cookie-kat törölni a böngszők Eszközök/Belltsok menjben ltalban az Adatvdelem menpont belltsai alatt.
 3. Az adatkezels jogalapja: Az rintettől hozzjruls nem szksges, amennyiben a cookie-k hasznlatnak kizrólagos clja az elektronikus hrközlő hlózaton keresztl törtnő közlstovbbts vagy arra az előfizető vagy felhasznló ltal kifejezetten krt, az informciós trsadalommal összefggő szolgltats nyújtshoz a szolgltatónak felttlenl szksge van.

Google Adwords konverziókövets hasznlata

 1. A „Google AdWords” nevű online reklmprogramot hasznlja az adatkezelő, tovbb annak keretein bell ignybe veszi a Google konverziókövető szolgltatst. A Google konverziókövets a Google Inc. elemző szolgltatsa (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasznló egy weboldalt Google-hirdets ltal r el, akkor egy a konverziókövetshez szksges cookie kerl a szmtógpre. Ezeknek a cookie-knak az rvnyessge korltozott, s nem tartalmaznak semmilyen szemlyes adatot, gy a Felhasznló nem is azonostható ltaluk.
 3. Amikor a Felhasznló a weboldal bizonyos oldalait böngszi, s a cookie mg nem jrt le, akkor a Google s az adatkezelő is lthatja, hogy Felhasznló a hirdetsre kattintott.
 4. Minden Google AdWords gyfl msik cookie-t kap, gy azokat az AdWords gyfeleinek weboldalain keresztl nem lehet nyomon követni.
 5. Az informciók – melyeket a konverziókövető cookie-k segtsgvel szereztek – azt a clt szolgljk, hogy az AdWords konverziókövetst vlasztó gyfeleinek szmra konverziós statisztikkat ksztsenek. Az gyfelek gy tjkozódnak a hirdetskre kattintó s konverziókövető cmkvel elltott oldalra tovbbtott felhasznlók szmról. Azonban olyan informciókhoz nem jutnak hozz, melyekkel brmelyik felhasznlót azonostani lehetne.
 6. Ha nem szeretne rszt venni a konverziókövetsben, akkor ezt elutasthatja azltal, hogy böngszőjben letiltja a cookie-k teleptsnek lehetősgt. Ezutn Ön nem fog szerepelni a konverziókövetsi statisztikkban.
 7. Tovbbi informció valamint a Google adatvdelmi nyilatkozata az albbi oldalon rhető el: google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazsa

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazst hasznlja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgltatsa. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfjlokat hasznl, amelyeket a szmtógpre mentenek, gy elősegtik Felhasznló ltal ltogatott weblap hasznlatnak elemzst.
 2. A Felhasznló ltal hasznlt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal ltrehozott informciók rendszerint a Google egyik USA-beli szerverre kerlnek s trolódnak. Az IP-anonimizls weboldali aktivlsval a Google a Felhasznló IP-cmt az Európai Unió tagllamain bell vagy az Európai Gazdasgi Trsgről szóló megllapodsban rszes ms llamokban előzőleg megrövidti.
 3. A teljes IP-cmnek a Google USA-ban lvő szerverre törtnő tovbbtsra s ottani lerövidtsre csak kivteles esetekben kerl sor. Eme weboldal zemeltetőjnek megbzsból a Google ezeket az informciókat arra fogja hasznlni, hogy kirtkelje, hogyan hasznlta a Felhasznló a honlapot, tovbb, hogy a weboldal zemeltetőjnek a honlap aktivitsval összefggő jelentseket ksztsen, valamint, hogy a weboldal- s az internethasznlattal kapcsolatos tovbbi szolgltatsokat teljestsen.
 4. A Google Analytics keretein bell a Felhasznló böngszője ltal tovbbtott IP-cmet nem vezeti össze a Google ms adataival. A cookie-k trolst a Felhasznló a böngszőjnek megfelelő belltsval megakadlyozhatja, azonban felhvjuk figyelmt, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen hasznlható. Megakadlyozhatja tovbb, hogy a Google gyűjtse s feldolgozza a cookie-k ltali, a Felhasznló weboldalhasznlattal kapcsolatos adatait (belertve az IP-cmet is), ha letölti s telepti a következő linken elrhető böngsző plugint. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Facebook pixel

 1. A Facebook-kppont olyan kód, amelynek a segtsgvel a honlapon jelents kszl a konverziókról, clközönsgek llthatók össze, s az oldal tulajdonosa rszletes elemzsi adatokat kap a ltogatók honlap hasznlatról. A Facebook remarketing pixel követőkód segtsgvel a weboldal ltogatóinak szemlyre szabott ajnlatokat, hirdetseket jelenthet meg a Facebook felletn. A Facebook remarketing lista nem alkalmas szemlyazonostsra. A Facebook Pixellel / Facebook-kpponttal kapcsolatosan tovbbi informciót itt tallhat: http://www.facebook.com/business/help/651294705016616

 

PAnaszkezels

 

 1. Az adatgyűjts tnye, a kezelt adatok köre s az adatkezels clja:

 

Szemlyes adat

Az adatkezels clja

Vezetk-s keresztnv

Azonosts, kapcsolattarts.

E-mail cm

Kapcsolattarts.

Telefonszm

Kapcsolattarts.

Szmlzsi nv s cm

Azonosts, a megrendelt termkekkel kapcsolatosan felmerlő minősgi kifogsok, krdsek s problmk kezelse.

 

 1. Az rintettek köre: A weboldalon vsrló s minősgi kifogssal lő, panaszt tevő valamennyi rintett.
 2. Az adatkezels időtartama, az adatok törlsnek hatrideje: A felvett kifogsról felvett jegyzőkönyv, tirat s az arra adott vlasz msolati pldnyait a fogyasztóvdelemről szóló 1997. vi CLV. törvny 17/A. § (7) bekezdse alapjn 5 vig kell megőrizni.
 3. Az adatok megismersre jogosult lehetsges adatkezelők szemlye, a szemlyes adatok cmzettjei: A szemlyes adatokat az adatkezelő sales s marketing munkatrsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartsval.
 4. Az rintettek adatkezelssel kapcsolatos jogainak ismertetse:
 • Az rintett krelmezheti az adatkezelőtől a r vonatkozó szemlyes adatokhoz való hozzfrst, azok helyesbtst, törlst vagy kezelsnek korltozst, s
 • az rintettnek joga van az adathordozhatósghoz, tovbb a hozzjruls brmely időpontban törtnő visszavonshoz.
 1. A szemlyes adatokhoz való hozzfrst, azok törlst, módostst, vagy kezelsnek korltozst, az adatok hordozhatósgt az albbi módokon tudja rintett kezdemnyezni:
 • postai úton a 6000 Kecskemt, Kadarka u. 5 sz. alatti cmen,
 • e-mail útjn az info@kkbelter.hu       e-mail cmen,
 • telefonon a +36 30 3086389 szmon.
 1. Az adatkezels jogalapja: az rintett hozzjrulsa, 6. cikk (1) bekezds c) pont s a fogyasztóvdelemről szóló 1997. vi CLV. törvny 17/A. § (7) bekezdse.
 2. Tjkoztatjuk, hogy
 • a szemlyes adat szolgltatsa jogi kötelezettsgen
 • a szerződs megkötsnek előfelttele a szemlyes adatok kezelse.
 • köteles a szemlyes adatokat megadni, hogy panaszt kezelni tudjuk.
 • az adatszolgltats elmaradsa azzal a következmnyekkel jr, hogy nem tudjuk kezelni a hozznk berkezett panaszt.

 

 

 

Közössgi oldalak

 

 1. Az adatgyűjts tnye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közössgi oldalakon regisztrlt neve, illetve a felhasznló nyilvnos profilkpe.

 

 1. Az rintettek köre: Valamennyi rintett, aki regisztrlt a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közössgi oldalakon, s „ljkolta” a weboldalt.

 

 1. Az adatgyűjts clja: A közössgi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termkeinek, akcióinak vagy magnak a weboldalnak a megosztá