En

A K.K.BELTÉR Stúdió www.kkbelter.hu honlapjának általános felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata

Hatály és a szabályzat tárgya

A jelen felhasználási feltételek és adatvédelmi szabályzat a K.K.BELTÉR Stúdió (6000 Kecskemét, Kadarka u. 5) által a www.kkbelter.hu  URL címek alatt üzemeltetett honlap általános felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát tartalmazza és vonatkozik minden, a honlapokat meglátogató személyre.

A „honlap” vagy „weboldal” kifejezés a www.kkbelter.hu internetes oldalon elérhetó internetes szolgáltatást jelenti, és annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!
A „Felhasználó” kifejezés a weboldalhoz mindenkor hozzáféró és/vagy azt felhasználó személyre utal.

Jogok

A K.K.BELTÉR Stúdió weboldala valamint az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, továbbá a weboldalon megjelen? szellemi alkotás szerz?i jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz f?z?d? jogi oltalom alatt áll és a K.K.BELTÉR Stúdió tulajdonát képezi.

A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történ? továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó a többszörözött anyagokon feltünteti a K.K.BELTÉR Stúdiót mint a szellemi alkotások jogosultját. A weboldal tartalma a szerz?i jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel és a Felhasználó a weboldal látogatása, használata során köteles a szerz?i jogi törvény szabályait betartani.

A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más m?ben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel a törvényi szabad felhasználást meghaladó módon és mértékben.

A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhet? olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített védjegyek vagy szerz?i jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana.

A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem min?sülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelel? módon kezeljük azokat. Bármely, a weboldalra továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információ, adat a K.K.BELTÉR Stúdió tulajdonát képezi, és azokat bármilyen célra – többek között, de nem kizárólag többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, m?sorszórás és bejegyzésként történ? közzététel céljára – felhasználhatjuk.

Az adatok pontossága, teljessége és id?szer?sége

A weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében mindent megteszünk, de nem vállalunk felel?sséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából, hiányosságából, nem megfelel?ségéb?l, nem hatályosságából, helytelenségéb?l, téves voltából ered? bárminem? kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhet? anyagokra kizárólag saját felel?sségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felel?ssége.

A weboldalon megjelen? információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, megfelel?ségéért, hatályosságáért, helyességéért K.K.BELTÉR Stúdió felel?sséget nem vállal. A K.K.BELTÉR Stúdió nem tartozik felel?sséggel azokért az esetlegesen bekövetkez? károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelel? m?ködéséb?l, üzemzavarából, az adatok bárki által történ? illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemb?l, számítógépes vírusból, rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Más weboldalakra mutató hivatkozások

A K.K.BELTÉR Stúdió weboldalain található hivatkozásokat követve el?fordulhat, hogy elhagyja a K.K.BELTÉR Stúdió honlapját és azon kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A K.K.BELTÉR Stúdió nem vállal felel?sséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és m?ködéséért. A hivatkozásokat jóhiszem?en eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. A K.K.BELTÉR Stúdió nem vállal felel?sséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a K.K.BELTÉR Stúdió az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene. A Felhasználó kötelessége, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

A személyes adatok védelme

A K.K.BELTÉR Stúdió bármely a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

A K.K.BELTÉR Stúdió az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A kezelt személyes adatok köre: Weboldalaink látogatása során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

  • Igényelt szolgáltatásaink igénybe vétele esetén megadandó adatok: név, lakcím, e-mail cím;
  • a Felhasználó bejelentkez? számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a honlap használata során generálódnak és melyeket a K.K.BELTÉR Stúdió rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzíthet, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngész? típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az id?bélyegz?t. Az automatikusan rögzítésre kerülhet? adatokat a K.K.BELTÉR Stúdió a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózhatja. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelez?vé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a K.K.BELTÉR Stúdió mint adatkezel? fér hozzá.

Az adatkezelés célja: A K.K.BELTÉR Stúdió a fenti adatokat az alábbi célból kezeli:

  • Felhasználó azonosítása
  • A K.K.BELTÉR Stúdió és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása
  • Az adatok összesített, névtelenített, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a K.K.BELTÉR Stúdió a honlappal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a megjelölt e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a honlap funkcióival, az abban elérhet? szolgáltatásokkal, azok módosításával, b?vítésével, a jelen ÁSZF módosításával, számlázással, fizetéssel kapcsolatos tájékoztatás.

A K.K.BELTÉR Stúdió a honlap optimalizálása céljából a honlap használata során egy vagy több cookie-t küldhet a Felhasználó eszközére.

A „cookie” általában egy bet?kb?l és számokból álló kis fájl, amit a K.K.BELTÉR Stúdió web szervere a Felhasználó eszközére küld. Ez lehet?vé teszi például, hogy a K.K.BELTÉR Stúdió rendszere felismerje a Felhasználó által használt végberendezést, amikor a K.K.BELTÉR Stúdió web szervere és az eszköz közötti kapcsolat létrejön. A cookie f? célja, hogy lehet?vé tegye a K.K.BELTÉR Stúdió számára, hogy a Felhasználó honlappal kapcsolatos aktivitását megfigyelje, annak adatait rögzítse. Ezen cookie-k többnyire a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords és Google Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat a K.K.BELTÉR Stúdió a honlap használata esetén és során küldi el a Felhasználó eszközére.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következ?: a küls? szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már használta a honlapot, és ez alapján statisztikákat állít fel a honlap használati szokásairól, a Felhasználó tulajdonságairól, egyedileg nem azonosítható formában.

Alkalmazott cookie-k:

  • Honlap böngészésekor: Analitika, követés cookie

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók önkéntes hozzájárulása, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhet?k a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja neve, születési hely és id?) és lakcíme az információs társadalommal összefügg? szolgáltatás nyújtására irányuló szerz?dés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhet?k a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének id?pontjára, id?tartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefügg? szolgáltatás nyújtására irányuló szerz?désb?l származó díjak számlázása céljából.

A Felhasználó a honlap bármely oldalának meglátogatásával elfogadja a jelen ÁSZF adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen ÁSZF szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történ? kezeléséhez.

Adatkezel? személye: Az adatkezelést a K.K.BELTÉR Stúdió végzi.

Adatkezelés id?tartama: A K.K.BELTÉR Stúdió az adatokat a felvételükt?l kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelel? mértékben és ideig, de legfeljebb a K.K.BELTÉR Stúdió és a Felhasználó közötti szerz?dés megsz?nését?l számított 5 évig kezeli.

Az adatok megismerésére jogosultak köre: A Felhasználó személyes adatainak megismerésére a K.K.BELTÉR Stúdió, továbbá annak tagjai, munkavállalói és alvállalkozói, megbízottjai jogosultak.