En

A K.K.BELTÉR Stúdió www.kkbelter.hu honlapjának általános felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata

 

Hatály és a szabályzat tárgya

A jelen felhasználási feltételek és adatvédelmi szabályzat a K.K.BELTÉR Stúdió (6000 Kecskemét, Kadarka u. 5) által a www.kkbelter.hu  URL címek alatt üzemeltetett honlap általános felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát tartalmazza és vonatkozik minden, a honlapokat meglátogató személyre.

A „honlap” vagy „weboldal” kifejezés a www.kkbelter.hu internetes oldalon elérhető internetes szolgáltatást jelenti, és annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!
A „Felhasználó” kifejezés a weboldalhoz mindenkor hozzáférő és/vagy azt felhasználó személyre utal.

Jogok

A K.K.BELTÉR Stúdió weboldala valamint az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, továbbá a weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll és a K.K.BELTÉR Stúdió tulajdonát képezi.

A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó a többszörözött anyagokon feltünteti a K.K.BELTÉR Stúdiót mint a szellemi alkotások jogosultját. A weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel és a Felhasználó a weboldal látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.

A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel a törvényi szabad felhasználást meghaladó módon és mértékben.

A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana.

A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelelő módon kezeljük azokat. Bármely, a weboldalra továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információ, adat a K.K.BELTÉR Stúdió tulajdonát képezi, és azokat bármilyen célra – többek között, de nem kizárólag többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználhatjuk.

Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

A weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében mindent megteszünk, de nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából, hiányosságából, nem megfelelőségéből, nem hatályosságából, helytelenségéből, téves voltából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, megfelelőségéért, hatályosságáért, helyességéért K.K.BELTÉR Stúdió felelősséget nem vállal. A K.K.BELTÉR Stúdió nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Más weboldalakra mutató hivatkozások

A K.K.BELTÉR Stúdió weboldalain található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja a K.K.BELTÉR Stúdió honlapját és azon kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A K.K.BELTÉR Stúdió nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. A K.K.BELTÉR Stúdió nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a K.K.BELTÉR Stúdió az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene. A Felhasználó kötelessége, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

A személyes adatok védelme

A K.K.BELTÉR Stúdió bármely a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

A K.K.BELTÉR Stúdió az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A kezelt személyes adatok köre: Weboldalaink látogatása során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

  • Igényelt szolgáltatásaink igénybe vétele esetén megadandó adatok: név, lakcím, e-mail cím;
  • a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a honlap használata során generálódnak és melyeket a K.K.BELTÉR Stúdió rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzíthet, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt. Az automatikusan rögzítésre kerülhető adatokat a K.K.BELTÉR Stúdió a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózhatja. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a K.K.BELTÉR Stúdió mint adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés célja: A K.K.BELTÉR Stúdió a fenti adatokat az alábbi célból kezeli:

  • Felhasználó azonosítása
  • A K.K.BELTÉR Stúdió és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása
  • Az adatok összesített, névtelenített, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a K.K.BELTÉR Stúdió a honlappal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a megjelölt e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a honlap funkcióival, az abban elérhető szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, a jelen ÁSZF módosításával, számlázással, fizetéssel kapcsolatos tájékoztatás.

A K.K.BELTÉR Stúdió a honlap optimalizálása céljából a honlap használata során egy vagy több cookie-t küldhet a Felhasználó eszközére.

A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis fájl, amit a K.K.BELTÉR Stúdió web szervere a Felhasználó eszközére küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a K.K.BELTÉR Stúdió rendszere felismerje a Felhasználó által használt végberendezést, amikor a K.K.BELTÉR Stúdió web szervere és az eszköz közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye a K.K.BELTÉR Stúdió számára, hogy a Felhasználó honlappal kapcsolatos aktivitását megfigyelje, annak adatait rögzítse. Ezen cookie-k többnyire a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords és Google Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat a K.K.BELTÉR Stúdió a honlap használata esetén és során küldi el a Felhasználó eszközére.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már használta a honlapot, és ez alapján statisztikákat állít fel a honlap használati szokásairól, a Felhasználó tulajdonságairól, egyedileg nem azonosítható formában.

Alkalmazott cookie-k:

  • Honlap böngészésekor: Analitika, követés cookie

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók önkéntes hozzájárulása, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

A Felhasználó a honlap bármely oldalának meglátogatásával elfogadja a jelen ÁSZF adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen ÁSZF szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Adatkezelő személye: Az adatkezelést a K.K.BELTÉR Stúdió végzi.

Adatkezelés időtartama: A K.K.BELTÉR Stúdió az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a K.K.BELTÉR Stúdió és a Felhasználó közötti szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli.

Az adatok megismerésére jogosultak köre: A Felhasználó személyes adatainak megismerésére a K.K.BELTÉR Stúdió, továbbá annak tagjai, munkavállalói és alvállalkozói, megbízottjai jogosultak.

Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás: A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a K.K.BELTÉR Stúdiónál:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
  • személyes adatai helyesbítését;
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Felhasználó a K.K.BELTÉR Stúdió székhelye szerint illetékes törvényszék (Kecskeméti törvényszék) előtt keresetet indíthat a K.K.BELTÉR Stúdióval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

Adatbiztonság: A K.K.BELTÉR Stúdió gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó a K.K.BELTÉR Stúdió által kezelt személyes adataihoz. Ennek érdekében a K.K.BELTÉR Stúdió megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

Amennyiben a K.K.BELTÉR Stúdió a Felhasználó K.K.BELTÉR Stúdió által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a K.K.BELTÉR Stúdióval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a K.K.BELTÉR Stúdiónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

Szavatosság és felelősségkorlátozás

A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja ezt a weboldalt.

 

E weboldalt a K.K.BELTÉR Stúdió „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva a K.K.BELTÉR Stúdió nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más (például forgalomképességre, megfelelő minőségre, vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó) – szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon keresztül a K.K.BELTÉR Stúdiótól megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól a K.K.BELTÉR Stúdió kifejezetten elzárkózik.

A honlap használata továbbá nem létesít megbízási jogviszonyt a Felhasználó és a K.K.BELTÉR Stúdió között, a honlap tartalma nem minősül ajánlatnak és ajánlattételre felhívásnak sem.

A K.K.BELTÉR Stúdió mint a weboldal üzemeltetője kizárja mindennemű felelősségét a honlapon elhelyezett tartalom vonatkozásában, különös tekintettel arra, hogy a honlapon található információkhoz való hozzáférés, az információk rendelkezésére bocsátása ingyenesen történik.

A weboldalon szereplő információk, dokumentumok letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítéséért a K.K.BELTÉR Stúdió a felelősségét kizárja. A felelősség kizárás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapon megjelenő információk, dokumentumok hatályosságára, teljes körűségére, megfelelőségére, helyességére is.

Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

A K.K.BELTÉR Stúdió és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalhoz vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, vagy – a jog által megengedett legteljesebb mértékben – a Felhasználó által részünkre küldött elektronikus levél alapján általunk végrehajtott vagy végre nem hajtott intézkedésből bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.

A K.K.BELTÉR Stúdió és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem kötelesek a weboldalon keresztül elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A weboldalon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A K.K.BELTÉR Stúdió nem vállal felelősséget továbbá a weboldal használata, a weboldalhoz való hozzáférés, vagy bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról.

Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond a K.K.BELTÉR Stúdió és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, beszállítói és programozói elleni minden a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről.

Tiltott tevékenység

A Felhasználók nem végezhetnek a K.K.BELTÉR Stúdió saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet.

A jogi tájékoztató aktualizálása

Fenntartjuk a jogot e tájékoztató módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.

Tekintettel arra, hogy a világháló nyílt, biztonságosnak nem minősíthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, bármely egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a K.K.BELTÉR Stúdió minden kártérítési felelősséget kizár.